MESZI s.r.o.


Internetový obchod
RSS kanál
NÁKUPNÝ KOŠÍK
0 ks 0.00 EUR
(0.00 Sk)
DomovPrihlásenieKontaktPrevádzkyDoprava
Novinky
Akciové produkty
Biela Technika
Cierna Technika
Drogéria
Domácé Spotreby
Elektrotechnika

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
 

 

Všeobecné obchodné podmienky pre prevádzku internetového obchodu Meszi.sk

 

Článok I          Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Článok II        Objednanie tovaru

Článok III       Práva a povinnosti Predávajúceho

Článok IV       Práva a povinnosti Kupujúceho

Článok V        Cenové podmienky

Článok VI       Platobné podmienky

Článok VII     Dodacie podmienky

Článok VIII    Záručné podmienky a záručná doba

Článok IX       Ochrana osobných údajov

Článok X        Záverečné ustanovenia

 

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti internetového obchodu www.meszi.sk.sk (ďalej len „meszi.sk“ alebo „Predávajúci“), ktorého prevádzkovateľom je MESZI s.r.o., sídlo č.31, 92582 Tešedíkovo  meszi@meszi.sk , Prevádzka: Hlavná č.178, 92582 Tešedíkovo , Prevádzka: Hlavná č.218, 92584 Vlčany  registrovaná na Obchodnom registri Okresného súdu (ďalej len “Predávajúci” alebo “meszi.sk”) a objednávateľa tovaru (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.meszi.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom internetového obchodu meszi.sk (ďalej len „Kúpna zmluva“).
 2. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „E-obchod“) meszi.sk.
 3. Návštevníkom stránok meszi.sk (ďalej len “Návštevník”) sa pre účely týchto VOP rozumie neregistrovaný užívateľ, náhodne alebo cielene prezerajúci si obsah stránok Predávajúceho, najmä za účelom registrácie na stránkach Predávajúceho alebo za účelom zberu informácií o Prdávajúcom, jeho ponuke a cenách.
 4. Návštevník, ktorý sa na stránkach internetového obchodu meszi.sk zaregistroval (ďalej len „Registrovaný užívateľ“), sa pre účely týchto VOP rozumie Návštevník, ktorý vyplnil registračný formulár, a tým súhlasil so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre používanie stránok meszi.sk. Registrovaný užívateľ získa svojou registráciou prístup do privátnej zóny stránky.
 5. Dodávateľom sa pre účely týchto VOP rozumie Predávajúci, alebo Predávajúcim poverená osoba.
 6. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na meszi.sk.
 7. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 8. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu meszi.sk a celkovú cenu tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.
 9. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na meszi.sk.

 

 

Článok II

Objednanie tovaru

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
 2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 3. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Kupujúci dostane potvrdenie o doručení objednávky Predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený kupujúceho kedykoľvek dodatočne kontaktovať emailom či telefonicky za účelom overenia objednávky alebo doplnenia požadovaných informácií.
 4. Potvrdením objednávky Kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov na účely vybavenia a doručenia elektronickej objednávky.
 5. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
  1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko,
  2. sídlo/bydlisko,
  3. adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho),
  4. telefonický kontakt alebo email,
  5. spôsob úhrady za tovar,
  6. kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo jeho popis,
  7. množstvo objednávaného tovaru,
  8. meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec),
  9. špecifické požiadavky je potrebné zadať do poznámky.
 6. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu.
 7. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že:

7.1 objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily,...)

7.2 tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

 

 

Článok III

Práva a povinnosti Predávajúceho

 1. Predávajúci má povinnosť dodať na základe záväzne akceptovanej elektronickej objednávky Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
 2. Predávajúci má povinnosť odovzdať Kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
 3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu, bez nároku na náhradu.

 

 

Článok IV

Práva a povinnosti Kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Tovaru.
 3. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom poverenej osoby.
 4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej elektronickej objednávke.

 

 

Článok V

Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu meszi.sk je uvedená vždy pri vybranom tovare. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na meszi.sk. Upravené ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na meszi.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už objednaný Kupujúcim.
 3. V prípade, ak sa na meszi.sk objaví pri niektorom ponúkanom tovare cena evidentne chybná,  alebo sa  z dôvodu  chyby systému  pri   tovare  objaví  cena „0 EUR“ alebo „1 EUR“, Predávajúci nemá povinnosť dodať tovar za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 

Článok VI

Platobné podmienky

       Platba sa vykonáva v mene EURO, pričom je možné niekoľko spôsobov úhrady:

       1. Platba na dobierku - Kupujúci uhradí plnú sumu objednávky pri preberaní tovaru od Slovenskej pošty,

       2. Platba prevodom na účet - Kupujúci uhradí plnú sumu objednávky vopred na účet Predávajúceho, pričom jeho objednávka bude vybavená až  po spracovaní platby:

            Tatra Banka

       3. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo elektronickej objednávky Kupujúceho.

 

 

Článok VII

Dodacie podmienky

 1. Dodávka elektronicky objednaného tovaru bude podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedovaná v čo najkratšom termíne, obvykle 10 - 14 pracovných dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho, a to na mieste dodania uvedeného v elektronickej objednávke. Na základe skladových zásob obchodných partnerov sa môže dodacia doba predĺžiť na dobu do 30 dní, Predávajúci však Kupujúceho o tejto skutočnosti informuje. Pri produktoch s uvedenou dodacou dobou do 48 hodín je predpoklad, že je tento produkt skladom a jeho dodanie Kupujúcemu je možné v priebehu 2 pracovných dní od vytvorenia objednávky.
 2. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru emailom. O všetkých otázkach, špecifických požiadavkách či iných informáciách ohľadne doručenia objednávky, sa môže informovať prostredníctvom emailu na meszi@meszi..sk.
 3. Pokiaľ Kupujúci nebudu do 2 - 3 pracovných dní od odoslania objednávky kontaktovaný doručovateľom, následne je potrebné nakontaktovať Predajcu, ktorý mu poskytne všetky informácie o čísle a stave zásielky.
 4. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu miesta dodania uvedenej Kupujúcim v záväzne prijatej elektronickej objednávke. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar v určenom čase a na určenom mieste, náklady na opätovné doručenie a ostatné vzniknuté náklady súvisiace s opätovným doručením znáša Kupujúci.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny Tovaru.
 6. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať prepravcovi dokument o prevzatí zásielky. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 7. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu v stave, v akom zásielku prevzal. Za prípadné vzniknuté škody pri doručovaní je zodpovedný prepravca.
 8. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, prípadne iných štátov, sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a prípadných ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 9. Neprevzatie zásielky s objednávkou zo strany Kupujúceho je považované za porušenie kúpnej zmluvy, ktorá vznikla potvrdením objednávky. Takto vzniknutú pohľadávku má právo Predávajúci domáhať priamo s Kupujúcim, prípadne príslušnou spoločnosťou.

 

 

Článok VIII

Záručné podmienky a záručná doba

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Tejto zodpovednosti sa Predávajúci zbaví, ak si Kupujúci neuplatní záručné právo bez zbytočného odkladu po dobe, kedy mohol pri vynaložení starostlivosti tieto vady zistiť.
 3. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá zároveň slúži ako záručný doklad.
 4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený a v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov (faktúra, potvrdenie o prevzatí,...).
 5. Kupujúci môže reklamovať len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
 6. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na meszi.sk.

 

 

Článok IX

Ochrana osobných údajov

        Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie     

        objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

       

        Prevádzkovateľ internetového obchodu www.meszi.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní účtu alebo

        objednávky, nakladá v zmysle "Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

 

        Z vyššie uvedeného plynie i povinnosť neposkytnutia osobných údajov našich zákazníkov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov 

        externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

        Prevádzkovateľ internetového obchodu www.meszi.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákaznikov v prípade

        napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

 

Článok X

Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na meszi.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na meszi.sk.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnenia týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Bodystocking.sk.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 5. Kupujúci registráciou na stránkach Predávajúceho a zaslaním objednávky potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho
Prihlásenie
E-mailová adresa:

Heslo:
Obnovenie hesla
Registrácia
O NÁS
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
PODPOROVANÉ PLATBY
QUATRO
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk
© Meszi s.r.o.
© MiBe ESHOP 2014, 36